Skip to content Skip to footer

Mahsuben KDV İadesi

KDV iadesi konusunda uzman kadromuz ile firmanızın biriken KDV iade alacaklarını her ay tahakkuk eden vergi ve sigorta borçlarınızın takibini yaparak mahsup işlemlerini en kısa süre içerisinde sonuca kavuşturuyoruz.

Mahsuben KDV İadesi

KATMA DEĞER VERGİSİNDEN KAYNAKLANAN İADE ALACAKLARININ MÜKELLEFLERİN BORÇLARINA MAHSUBU

Katma Değer Vergisi İade Talebi 3065 sayılı KDV Kanununa göre mükelleflerin yaptıkları işlemlerden bazılarında KDV iadesi yapılması mümkündür. Bu iade hakkı, işlemin üzerinden KDV tahsil edilmemesi ve tahsil edilmeyen bu KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesinden kaynaklanmaktadır.

KDV Kanununa göre iade hakkı doğuran işlemler aşağıda belirtilmiştir:

– 29/2 nci maddesinde belirtilen Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi nispeti indirilen mal ve hizmetler ilişkin işlemler

– 9/1 inci maddesi kapsamında vergi sorumluları tarafından yapılan kısmi tevkifattan kaynaklanan işlemler

– KDV Kanununun uygulanması sırasında fazla ve yersiz KDV ödenmesi sonucunu doğuran işlemler.

KDV iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde detaylı olarak açıklanmıştır. Mahsuben iade talebinin gerçekleştirilebilmesi için iade talep dilekçesinin süresinde verilmesi, iadeye ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi, herhangi bir eksiklik tespiti durumunda eksikliğin süresinde giderilmesi vb. hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Mahsuben KDV İadesine Konu Edilebilecek Borçlar

Mükelleflerin mahsuben iadeye hak kazanması halinde; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların);

  • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
  • İthalde alınan vergilere,
  • SGK prim borçlarına,

KDV iade alacağının mahsup edilmesi mümkündür. 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.

 Ancak 22 Haziran 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ; 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren KDV iadelerinin ÖTV borçlarına ve İthalde Ödenen ÖTV’ye mahsup edilmesi imkanı getirilmiştir. Mahsup işlemi; mükellefin talebine bakılmaksızın, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı söz konusu 13 No.lu Tebliğde bu konuya ilişkin olarak da bir düzenleme yapmıştır.

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı